ซี.เค.กรุ๊ป

ข้อกำหนดในการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการทั่วไปในการให้บริการดังนี้

1. ข้อตกลงทั่วไป

1.1. ผู้รับบริการตกลงให้ผู้ให้บริการ เป็นผู้จัดเก็บสินค้า โดยผู้รับบริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดเก็บของผู้ให้บริการ

1.2. ผู้รับบริการตกลงรับผิดชอบจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง เหมาะสม รวมทั้งวัสดุที่จำเป็นในการเก็บรักษาสินค้า

1.3.  ผู้รับบริการตกลงและรับทราบว่าจะต้องแจ้งรายละเอียดจำเป็นตามที่ผู้ให้บริการกำหนด เช่น รายละเอียดสินค้า วันและเวลา ให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้าใช้บริการ เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น หากผู้รับบริการไม่ได้แจ้งหรือระบุรายละเอียดใด ๆ อันส่งผลต่อการจัดเก็บ ผู้รับบริการตกลงให้ผู้ให้บริการพิจารณาจัดเก็บได้ตามที่เห็นสมควร

1.4.  กรณีที่สินค้าจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดเก็บเป็นพิเศษ ผู้รับบริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

1.5.  ผู้รับบริการตกลงให้ผู้ให้บริการ สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการในการดำเนินการตามที่ผู้ให้บริการ เห็นสมควรได้

1.6.  ผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้บริการ ไม่รับจัดเก็บสินค้าอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย อาวุธ ขยะ สิ่งปฏิกูล สารติดเชื้อต่าง ๆ เช่น โลหิต เป็นต้น สินค้าผิดกฎหมาย รวมถึง ข้อตกลงอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการ อาจกำหนดเพิ่มเติม

 

2.  รายละเอียดการรับฝากสินค้า

2.1. ผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้บริการ จะจัดหาสถานที่จัดเก็บ ตลอดจนภาชนะในการจัดเก็บที่เหมาะสมในการรับฝากสินค้า

2.2. ในกรณีมีเหตุจำเป็น และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า ผู้รับบริการยินยอมผู้ให้บริการ ตรวจสอบสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้โดยต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ

2.3.  ผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้บริการ อาจปฏิเสธการรับสินค้า แม้ว่าผู้ให้บริการตกลงรับออเดอร์ไว้แล้วก็ตาม หากเกิดกรณีที่มีความจำเป็น เช่น สินค้าเกิดความเสียหายก่อนรับฝาก  ทั้งนี้ผู้ให้บริการตกลงจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบโดยเร็ว

 

3 . การรับฝากและส่งมอบสินค้า

3.1. ผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้ใช้ความพยายามเพื่อให้รับและส่งมอบสินค้าด้วยในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้การบริการอาจล่าช้าได้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันทำให้ไม่สามารถรับหรือส่งทันเวลาได้ ผู้รับบริการยินยอมให้ขยายระยะเวลาออกไปได้และไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุดังกล่าว

3.2. ผู้รับบริการรับทราบว่าผู้รับบริการจะต้องแจ้งรายละเอียดสินค้า เช่น Lot ,จำนวน, ทะเบียนรถ ตลอดจนวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่ผู้ให้บริการ ร้องขอ

 

4.  การชำระค่าบริการและค่าใช้จ่าย

4.1. อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนัก รูปแบบการคัดแยก จัดเก็บ ตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา

4.2. ผู้รับบริการตกลงชำระค่าบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าบริการที่เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากเหตุตาม ข้อ 3.1 เปลี่ยนแปลงไป

4.3. ผู้รับบริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับบริการ

4.4. ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันทำให้ผู้ให้บริการ ไม่ได้รับชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากผู้รับบริการ ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่ในใบแจ้งหนี้ ผู้รับบริการตกลงให้กรรมสิทธิ์ในสินค้าตกเป็นของผู้ให้บริการ และหากผู้รับบริการไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า ผู้รับบริการตกลงรับผิดชอบต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์

 

5.  ความรับผิดของบริษัทฯ

5.1. ผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้บริการ จะชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องจากการดำเนินการของผู้ให้บริการ ตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมูลค่าดังกล่าว อาจพิสูจน์จากราคาตลาด หรือราคาต้นทุน ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

5.2. กรณีที่เกิดความเสียหาย เมื่อผู้ให้บริการ แจ้งให้ผู้รับบริการทราบแล้ว ผู้รับบริการตกลงจะหารือกับผู้ให้บริการ ถึงแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

5.3. นอกจากค่าเสียหายตาม ข้อ 5.1 แล้วผู้ให้บริการ ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายอันเนื่องจากสาเหตุใดๆ อีกทั้งนี้ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายของผู้ให้บริการ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย สภาพของสินค้า และความเสียหายอันมิได้เกิดจากผู้ให้บริการ

 

6.  การรักษาและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ เพื่อกิจกรรมให้บริการ เช่น การติดต่อเพื่อเข้าฝากและรับสินค้า หรือการติดต่อเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าปลายทาง ไปยังผู้รับบริการ รวมไปถึงการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการบริการเท่านั้น